ΤΟ ΕΡΓΟ

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας των πολιτών της ΕΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Τα οφέλη της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα δεν περιορίζονται μόνο στις νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και στην ικανότητα του καθενός να μετατρέπει τις ιδέες σε πράξη, να είναι δημιουργικός και καινοτόμος.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προώθηση επιχειρηματικών στάσεων & συμπεριφορών αναγνωρίζεται πλέον ευρέως. Για τους φοιτητές, αυτό είναι ζωτικής σημασίας, καθώς επηρεάζει την επιτυχία τους μετά την αποφοίτηση, ειδικά για κλάδους που δεν σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και τα οικονομικά, όπου οι φοιτητές συχνά στερούνται την ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να δράσουν με βάση αυτά που έμαθαν κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών τους σπουδών και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για να δημιουργήσουν αξία.

Γιατί το έργο INSPIRE;

Το INSPIRE επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σκέψης για την προώθηση της ανακάλυψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας για σπουδαστές ΑΕΙ και ΙΕΚ με βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο επιχειρηματικότητας EntreComp.

Το INSPIRE επιδιώκει να αναπτύξει τις δεξιότητες σπουδαστών ΑΕΙ και ΙΕΚ με βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο EntreComp, μέσω μιας συστηματικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί καινοτόμες προσεγγίσεις με επίκεντρο τους σπουδαστές και επίσης επιχειρεί να επικυρώσει τις δεξιότητες που αναπτύσσουν οι σπουδαστές ΑΕΙ και ΙΕΚ μέσω ενός συστήματος πιστοποίησης, σύμφωνα με το ISO, και τις πιστωτικές μονάδες ECTS για τους σπουδαστές ΑΕΙ.

Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι:

N

Η προώθηση της επιχειρηματικής σκέψης για την ανακάλυψη, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε σπουδαστές ΑΕΙ και ΙΕΚ.

Η ανάπτυξη μιας εξατομικευμένης διαδρομής για τους σπουδαστές, προκειμένου να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που ταυτίζονται με τις ατομικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η ανάπτυξη ενός εργαλείου ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών και ενός προγράμματος σπουδών για την ανάπτυξη της καινοτομίας στο φοιτητή επιχειρηματικότητας.

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού εντός ή εκτός αίθουσας διδασκαλίας που αντιστοιχεί στα μαθησιακά αποτελέσματα που αποδεδειγμένα προάγουν την καινοτομία και την ανακάλυψη.

w

Η εκπαίδευση τουλάχιστον 120 σπουδαστών ΑΕΙ και ΙΕΚ που θα έχουν την ευκαιρία να επικυρώσουν τις γνώσεις τους.

Η επικύρωση των αποκτηθείσων γνώσεων μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος πιστοποίησης και των πιστωτικών μονάδων ECTS.

Η ανάπτυξη και η προώθηση ενός πολύγλωσσου διαδικτυακού τόπου ηλεκτρονικής μάθησης και δικτύωσης.