ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα του έργου είναι τα ακόλουθα:

Μαθησιακές Διαδρομές INSPIRE

2 μαθησιακές διαδρομές για τα επίπεδα EQF 5 (ΙΕΚ) και EQF 6 (ΑΕΙ) θα αναπτυχθούν με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικής σκέψης και της δημιουργικότητας για σπουδαστές ΑΕΙ και ΙΕΚ που προέρχονται από κλάδους που δεν συνδέονται με διοίκηση και οικονομικά, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Μια ευέλικτη μαθησιακή διαδρομή παρέχει εξατομικευμένη κατάρτιση για τους νέους για να γίνουν μελλοντικά επιχειρηματίες ή αυτοαπασχολούμενοι. Οι διαδρομές θα βασίζονται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο EntreComp, το οποίο έχει αναπτυχθεί για να διευκολύνει την επιχειρηματική κατάρτιση για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.
Οι μαθησιακές διαδρομές θα δοκιμαστούν σε 120 σπουδαστές ΑΕΙ και ΙΕΚ μαζί με το υπόλοιπο υλικό του έργου που θα αναπτυχθεί.

Εργαλείο ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών (TNA) και εκπαιδευτικό υλικό

Αυτό το αποτέλεσμα περιλαμβάνει δύο αλληλένδετα τμήματα: Το πρώτο είναι η ανάπτυξη δύο εργαλείων ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών (TNA). Με βάση την αυτοαξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των χαρακτηριστικών σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα των διαδρομών INSPIRE, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη δική τους μαθησιακή πορεία και να καταλήξουν σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.
Το δεύτερο μέρος του αποτελέσματος είναι το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους σπουδαστές με τη βοήθεια των εκπαιδευτών. Το υλικό θα αποτελείται από συμμετοχικές και διαδραστικές ασκήσεις, παιχνίδια, μελέτες περίπτωσης ή ακόμα ομαδικές συζητήσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθησιακών διαδρομών INSPIRE.

Σύστημα πιστοποίησης INSPIRE

Αυτό το αποτέλεσμα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης που αναφέρεται στο επίπεδο EQF 5 για την ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτόμας και επιχειρηματικής σκέψης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 17024. Το σύστημα πιστοποίησης είναι ένα σημαντικό και εύχρηστο εργαλείο για την επικύρωση των δεξιοτήτων του INSPIRE που επιτυγχάνονται στην τυπική, άτυπη και μη τυπική μάθηση.
Επιπλέον, θα αναφερθεί η διαδικασία απόδοσης πιστωτικών μονάδων ECTS, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές ΑΕΙ να λάβουν μονάδες ECTS για τη συμμετοχή τους στο μάθημα.

Πολύγλωσσος διαδικτυακός τόπος ηλεκτρονικής μάθησης / δικτύωσης

Το εταιρικό σχήμα θα αναπτύξει ένα διαδικτυακό τόπο όπου οι δυνητικά ενδιαφερόμενοι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, τα εργαλεία, τους πόρους, να συνομιλήσουν με τους εκπαιδευτές αλλά και μεταξύ τους. Θα παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί από το έργο. Συγκεκριμένα, οι αναρτημένοι εκπαιδευτικοί πόροι θα περιλαμβάνουν βιβλία, μεθοδολογίες, βιβλιογραφία, μελέτες περίπτωσης, σχετικούς συνδέσμους κ.λπ.

Βιβλίο-οδηγός INSPIRE

Πρόκειται για ένα σύντομο μεθοδολογικό έγγραφο που καθοδηγεί τα ιδρύματα ΑΕΙ και τις σχολές ΙΕΚ πώς να χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό του έργου INSPIRE και αποσκοπεί στο να παρέχει στους ενδιαφερόμενους φορείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και επανάληψης της κατάρτισης. Το βιβλίο-οδηγός στοχεύει επίσης να βοηθήσει στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των μαθημάτων, τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας καθώς και την προώθηση του συστήματος πιστοποίησης. Περιλαμβάνει πληροφορίες με τα κύρια στάδια για το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού μαθήματος μέχρι την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση καθώς και καλές πρακτικές στο συγκεκριμένο πεδίο και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις από τις δραστηριότητες του έργου.