Резултати

Резултатите от проекта ще бъдат:

Обучение INSPIRE

Партньорите разработват две учебни направления (EQF 5 и EQF 6) за насърчаване на предприемаческото мислене и креативността на студенти от висше образование и обучаващи се в ПОО, от дисциплини, които не са свързани с управление и икономика, за да развият своите компетенции. Гъвкавата учебна пътека предоставя индивидуализирано обучение за младежи до потенциални предприемачи или самостоятелно заети лица. Пътищата ще се основават на рамката EntreComp, която е разработена, за да улесни обучението по предприемачество за всички европейски граждани. Учебните направления ще бъдат тествани със 120 студенти от ВО и ПОО, включително най-малко 100 часа обучение заедно с останалите разработени материали и резултат от проекта.

Инструменти за анализ на нуждите от обучение (TNA) и материали за обучение

Този резултат очаква две взаимосвързани части:
Първият е разработването на два инструмента за анализ на нуждите от обучение (TNA). Въз основа на самооценка на знанията, уменията и нагласите във връзка с резултатите от обучението по INSPIRE, студентите имат шанса да разработят свой собствен път на обучение и да измислят програма за обучение, съобразена с техните нужди. Втората част от резултата са набори от учебни материали, които ще бъдат разработени, за да бъдат използвани от учениците с помощта на обучители/фасилитатори. Материалите ще се състоят от обучение, базирано на проблеми, игри, интерактивни упражнения за участие и казуси или дори групови дискусии в някои случаи, които ще имат за цел да развият компетенциите по пътищата на INSPIRE

Схема за сертифициране INSPIRE

Този резултат има за цел да разработи схема за сертифициране, свързана с EQF ниво 5 за компетенциите за иновативно и предприемаческо мислене в съответствие с изискванията на ISO 17024. Схемата за сертифициране е важен и лесен за използване инструмент за потвърждаване и сертифициране на компетенциите на компетенциите INPIRE, постигнати в формално, самостоятелно и неформално обучение. Освен това процедурата за присвояване на ECTS ще бъде докладвана, за да се даде възможност на студентите във висшето образование да получат ECTS кредити за участието си в курса.

Многоезично онлайн отворено електронно обучение / пространство за работа в мрежа

Партньорството ще разработи онлайн пространство, където заинтересованите потенциални обучаеми и обучители/фасилитатори могат да намерят учебни материали, инструменти, ресурси, да говорят с обучители и помежду си. Той ще предоставя информация и услуги, свързани с разработените от INSPIRE обучителни материали за иновативно и предприемаческо мислене. По-конкретно, качените учебни ресурси ще включват книги, методологии, референтни материали, библиография, относителни проекти, разработени върху съответните компетенции на INPIRE, казуси, относителни връзки и т.н.

Ръководство за INSPIRE

Това е кратък целенасочен методически документ, който насочва висшите институции и училищата за професионално обучение как да използват обучителните материали на INSPIRE и има за цел да предостави на заинтересованите страни информация как да кандидатстват и повторят обучението. Ръководството също има за цел да помогне за планирането и провеждането на курса, как да се използва платформата, както и да популяризира схемата за сертифициране. Включва информация за основните стъпки и етапи в последователността от проектиране на обучителен курс до оценка за обратна връзка в по-нататъшно развитие, което включва добри практики в областта и интересни случаи от дейностите по проекта, които потенциалните предприемачи ще използват за мотивация.